BIP DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I KOMPETENCJE

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst pierwotny: Dz.U.2001. nr 5 poz.42; t.j.: Dz.U.2019, poz. 1117) organami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa są:

 • Okręgowy Zjazd
 • Okręgowa Rada
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna
 • Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
 • Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Najwyższym organem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest Okręgowy Zjazd. W Okręgowym Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w obwodach wyborczych obejmujących swoim zasięgiem województwo dolnośląskie.

 

Okręgowy Zjazd, w drodze uchwały, w szczególności:

 1. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet;
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 3. udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
 4. ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
 5. wybiera przewodniczących i pozostałych członków organów okręgowej izby oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 6. wybiera delegatów na Krajowy Zjazd;
 7. odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby .

 

Okręgowa Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby i wykonuje zadania samorządu na obszarze działania izby, w szczególności:

 1. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu,
 2. dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd;
 3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu oraz składa okręgowemu zjazdowi sprawozdania ze swej działalności;
 4. reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeniami zawodowymi;
 5. prowadzi listę członków okręgowej izby;
 6. Podejmuje uchwały w sprawach członkowskich (wpisu, zawieszenia, skreślenia) oraz w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków izby osób wykonujących na terenie RP usługę transgraniczną,
 7.   wydaje zaświadczenia o członkostwie w izbie oraz inne zaświadczenia wynikające z art. 19 a Ustawy;

 Rada wybiera wybiera spośród swoich członków Prezydium Okręgowej Rady. Prezydium wykonuje uchwały Okręgowej Rady. Prezydium upoważnione jest do gospodarowania funduszami i zarządzania majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz do zaciągania zobowiązań w imieniu okręgowej rady w zakresie wynikającym z udzielonych przez okręgową radę upoważnień.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna, w szczególności:

 1. kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby;
 2. składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
 3. występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie.

 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, w szczególności:

 1. prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
 2. przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzję o nadaniu tych uprawnień;
 3. przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do Okręgowej Rady oraz Centralnego Rejestru Osób posiadających Uprawnienia Budowlane (GUNB);
 4. prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane;
 5. sporządza opinie dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby;
 6. wyjaśnia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych.

 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, w szczególności:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków Okręgowej Izby wniesione przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 2. rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny;
 3. orzeka o zatarciu kary.

 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w szczególności:

 1. prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżycielskie w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
 2. składa odwołania od orzeczeń Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków Izby.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DOIIB
Data utworzenia:2020-03-11
Data publikacji:2020-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Ulicka
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:4237