UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.2019 poz. 1429 ze zm.) są udostępniane na wniosek.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w następujących przepisach:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.).

 Wniosek o udzielenie informacji publicznej można:

  • przesłać pocztą na adres: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław,
  • złożyć osobiście w biurze członkowskim Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemicznym biuro DOIIB od 16.03.2020 r. do odwołania nie przyjmuje interesantów.

  • przesłać na numer fax: (+48 71) 337 62 40
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem z powodu ograniczonych środków technicznych,  Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji wskazując jednocześnie sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona.  

Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DOIIB
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Ulicka
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:2308