STATUS PRAWNY I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ustawowe zasady funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wynikają z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst pierwotny: Dz.U.2001. nr 5 poz.42; t.j.: Dz.U.2019, poz. 1117). Zgodnie z art.4 Ustawy, samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Działalność izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa określa Statut oraz uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby;
 2. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
 3. ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 4. nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, zwanych dalej „uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
 5. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
 6. współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa;
 7. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
 9. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;
 10. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby;
 11. prowadzenie listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
 12. realizacja zadań statutowych.

W myśl art. 9 Ustawy, jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest Krajowa Izba inżynierów budownictwa oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa. Okręgową izbę inżynierów budownictwa tworzą jej członkowie, których przynależność do izby powstaje z chwilą wpisu na listę członków okręgowej izby właściwej według miejsca zamieszkania. Przynależność do Izby jest obowiązkowa dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (Art. 6 ust. 1 Ustawy).

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest jedną z 16 izb okręgowych i swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo dolnośląskie.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DOIIB
Data utworzenia:2020-03-11
Data publikacji:2020-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Ulicka
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:5345